پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

بازرسی آسانسور

main-logo
مشخصات شرکت عرضه کننده آسانسور
نام شرکت عرضه کننده آسانسور*
شماره پروانه طراحی و مونتاژ*
تاریخ طراحی و مونتاژ*
آدرس شرکت عرضه کننده آسانسور*
شماره تلفن شرکت عرضه کننده آسانسور*
مشخصات
نوع آسانسور*
شماره پروانه ساختمانی*
شماره پلاک ثبتی ملک*
تاریخ صدور پروانه ساختمانی*
آدرس محل نصب آسانسور*
تلفن هماهنگی مالک*
مشخصات آسانسور
نوع درب آسانسور*
ظرفیت (نفر - کیلوگرم)*
تعداد توقف*
تعداد طبقات*