پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

بازرسی ماشین‌آلات و جرثقیل

main-logo
مشخصات درخواست کننده
نام و نام خانوادگی*
نام شرکت
شماره تماس*
آدرس*
مشخصات دستگاه
نوع دستگاه*
ظرفیت دستگاه*
ارتفاع تاور کرین
نوع ماشین*
موقعیت بازرسی*