پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

عضویت‌ها

main-logo
  • سازمان ملی استاندارد ایران
  • مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • مرکز تحقیقات اداره کار
  • سازمان فنی و حرفه ای
  • شرکت ملی گاز ایران
  • جامعه ممیزی و بازرسی ایران
  • AWS
  • ASNT