پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

چارت سازمانی

main-logo

وجود نظم و شفافیت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه و پیشرفت سازمان‌ها می‌باشد؛ وظایف و مسئولیت‌های هر بخش و واحد از سازمان باید مشخص گردد و فرآیندهای مختلف بر اساس این تقسیم وظایف، تعریف و اجرا شوند. ابزار اصلی برای رسیدن به این نظم و شفافیت، چارت سازمانی است.

 • هیئت مدیره شرکت و آزمایشگاه
  پارس سامان طوس
  • مدیرعامل شرکت بازرسی و آزمایشگاه
   پارس سامان طوس
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫مخازن‬ ‫گاز‬ ‫مايع‬ ‫و‬ ‫ديگ‬ ‫بخار‬
    • ‫مدير‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫مخازن‬ ‫گاز‬ ‫مايع‬ ‫و‬ ‫ديگ ‬‫بخار‬
     • ‫بازرسی ‬‫مخازن‬ ‫گاز‬ ‫مايع‬ ‫و‬ ‫ديگ‬ ‫بخار‬
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫خدمات ‫خودرويی‬
    • ‫مدير‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫تجهيزات‬ ‫آزمون‬ ‫مراکز ‫معاينه ‬‫فنی‬ ‫خودروهای‬ ‫جاده‬ ‫ای‬ ‫‪15678-2‬‬
     • ‫بازرسین ‬‫تجهیزات‬ ‫آزمون‬ ‫مراکز ‫معاينه‬ ‫فنی‬ ‫خودروهای ‬‫جاده‬ ‫ای‬ ‫‪15678-2‬‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫خدمات‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫‪19117‬‬
     • ‫بازرسين‬‫ خدمات‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫‪19117‬‬
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫خدمات‬
    • ‫مدير‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫خدمات ‫پس‬ ‫از‬ ‫فروش ‬‫لوازم‬ ‫خانگی‬
     • بازرسین‬ ‫خدمات ‫پس‬ ‫از‬ ‫فروش ‬‫لوازم‬ ‫خانگی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫خدمات ‫باشگاه‬‌های وزرشی
     • ‫بازرسین‬ ‫خدمات ‫باشگاه‬‌های ورزشی
   • ‫بخش ‬‫آسانسور‬ ‫و‬ ‫پله‬ ‫برقی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫آسانسور‬ ‫و‬ ‫پله‬ ‫برقی
     • ‫بازرسين ‬‫آسانسور‬ ‫و‬ ‫پله‬ ‫برقی‬ ‫شعبه ‬‫خراسان‬ ‫شمالی‬
     • ‫بازرسين ‬‫آسانسور‬ ‫و‬ ‫پله‬ ‫برقی‬ ‫شعبه ‬‫خراسان‬ ‫رضوی
     • ‫بازرسين ‬‫آسانسور‬ ‫و‬ ‫پله‬ ‫برقی‬ ‫شعبه ‬‫خراسان‬ ‫جنوبی
   • ‫مسئول ‬‫ايمنی‬ ‫و‬ ‫سلامت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬
   • ‫مدير‬‫فنی‬ ‫آزمايشگاه‬
    • ‫آزمونگر ‬‫‪2‬‬
    • اپراتور
    • ‫آزمونگر ‬‫‪1
   • ‫مسئول ‬‫آموزش‬
   • بخش بازرسی کالا
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫سنگ‬ ‫و‬ ‫فلزات ‫گرانبها‬ ‫و‬ ‫مصنوعات ‬‫آنها‬
     • ‫بازرسین‬ ‫سنگ‬ ‫و‬ ‫فلزات ‫گرانبها‬ ‫و‬ ‫مصنوعات ‬‫آنها‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫لوازم‬ ‫و‬ ‫تجهيزات ‫برقی‬ ‫اجزا‬ ‫و قطعات آنها‬
     • ‫بازرسین‬ ‫لوازم‬ ‫و‬ ‫تجهيزات ‫برقی‬ ‫اجزا‬ ‫و قطعات آنها‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫لوازم‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫مکانيکی‬ ‫اجزا ‫و‬ ‫قطعات ‫آنها‬
     • ‫بازرسین‬ ‫لوازم‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫مکانيکی‬ ‫اجزا ‫و‬ ‫قطعات ‫آنها‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫لوازم‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫ورزشی‬ ‫و‬ ‫تفريحی‬
     • ‫بازرسین‬ ‫لوازم‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫ورزشی‬ ‫و‬ ‫تفريحی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫محصولا‬ت ‫شيميايی‬ ‫پليمری‬
     • ‫بازرسین‬ ‫محصولا‬ت ‫شيميايی‬ ‫پليمری‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫محصولات‬ ‫معدنی‬ ‫غير‬ ‫فلزی‬ ‫و‬‫ مصالح‬ ‫ساختمانی‬
     • ‫بازرسین‬ ‫محصولات‬ ‫معدنی‬ ‫غير‬ ‫فلزی‬ ‫و‬‫ مصالح‬ ‫ساختمانی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫فرآورده‬ ‫های‬ ‫غذايی‬ ‫و‬ ‫محصولا‬‫ت كشاورزی‬ ‫و‬ ‫افزودنی‬ ‫خوراكی‬ ‫غلا‬ت
     • ‫بازرسی‬ن ‫فرآورده‬ ‫های‬ ‫غذايی‬ ‫و‬ ‫محصولا‬‫ت كشاورزی‬ ‫و‬ ‫افزودنی‬ ‫خوراكی‬ ‫غلا‬ت
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫نفت‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫نفتی‬ ‫و‬ ‫پتروشيمی‬
     • ‫بازرسی‬ن ‫نفت‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫نفتی‬ ‫و‬ ‫پتروشيمی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫وسايط‬ ‫نيرو‬ ‫محركه‬ ‫اجزا‬ ‫و‬ ‫قطعات ‫آنها‬
     • ‫بازرسین‬ ‫وسايط‬ ‫نيرو‬ ‫محركه‬ ‫اجزا‬ ‫و‬ ‫قطعات ‫آنها‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫اسباب‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫سرگرمی‬
     • ‫بازرسین‬ ‫اسباب‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫تجهيزات‬ ‫سرگرمی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫تجهيزات‬ ‫اندازه‬ ‫گيری‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫دقيق‬
     • ‫بازرسین‬ ‫تجهيزات‬ ‫اندازه‬ ‫گيری‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫دقيق‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫كانی‬ ‫های‬ ‫معدنی‬
     • ‫بازرسین‬ ‫كانی‬ ‫های‬ ‫معدنی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫ساير‬ ‫مصنوعات
     • ‫بازرسین‬ ‫ساير‬ ‫مصنوعات
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫فلزات‬ ‫معمولی‬ ‫و‬ ‫مصنوعات ‫آنها‬
     • ‫بازرسین‬ ‫فلزات‬ ‫معمولی‬ ‫و‬ ‫مصنوعات ‫آنها‬
   • ‫مسئول ‬‫اداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫مخازن‬ ‫گاز‬ ‫طبيعی‬ ‫فشرده‬ ‫خودرو ‬‫‪CNG‬‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫تاييد‬ ‫نوع‬ ‫قطعات‬ ‫گاز‬ ‫سوز‬ ‫‪CNG‬‬ ‫
     ‫‪7598‬‬
     • بازرسین‬ ‫تاييد‬ ‫نوع‬ ‫قطعات‬ ‫گاز‬ ‫سوز‬ ‫‪CNG‬‬ ‫
      ‫‪7598‬‬
    • ‫مدير‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫خودرو‬ ‫های‬ ‫دوگانه‬ ‫سوز‬ ‫گاز‬‫طبيعی‬ ‫فشرده‬ ‫‪CNG‬‬
     ‫‪9426‬‬‫ و‬ ‫‪9447‬‬
     • ‫بازرسین‬ ‫خودرو‬ ‫های‬ ‫دوگانه‬ ‫سوز‬ ‫گاز‬‫طبيعی‬ ‫فشرده‬ ‫‪CNG‬‬
      ‫‪9426‬‬‫ و‬ ‫‪9447‬‬
   • ‫مدير ‬‫تضمين‬ ‫كيفيت‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫آزمايشگاه‬
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫انرژی
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫تعيين‬ ‫معيار‬ ‫مصرف‬ ‫انرژی‬
     ‫دامنه ‬‫ساختمان‬ ‫- ‬‫ساختمانهای ‬‫مسکونی‬ ‫و‬ ‫غير‬مسکونی
     • ‫بازرسین‬ ‫تعيين‬ ‫معيار‬ ‫مصرف‬ ‫انرژی‬
      ‫دامنه ‬‫ساختمان‬ ‫- ‬‫ساختمانهای ‬‫مسکونی‬ ‫و‬ ‫غير‬مسکونی
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫تعيين‬ ‫معيار‬ ‫مصرف‬ ‫انرژی‬
     ‫دامنه ‬‫كشاورزی‬ ‫- ‬‫گلخانه‬‫ های‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫مرغداری‬
     • ‫بازرسین‬ ‫تعيين‬ ‫معيار‬ ‫مصرف‬ ‫انرژی‬
      ‫دامنه ‬‫كشاورزی‬ ‫- ‬‫گلخانه‬‫ های‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫مرغداری‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫تعيين‬ ‫معيار‬ ‫مصرف‬ ‫انرژی‬
     مصالح ساختمانی
     • بازرسین‬ ‫تعيين‬ ‫معيار‬ ‫مصرف‬ ‫انرژی‬
      مصالح ساختمانی
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫خودرو‬ ‫و‬ ‫نيرو‬ ‫محركه‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫تاييد‬ ‫نوع‬ ‫ماشين‬ ‫آلات‬ ‫راهسازی‬ ‫ساختمانی‬‫ و‬ ‫معدنی‬
     • بازرسین ‫تاييد‬ ‫نوع‬ ‫ماشين‬ ‫آلات‬ ‫راهسازی‬ ‫ساختمانی‬‫ و‬ ‫معدنی‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫تاييد‬ ‫نوع‬ ‫خودرو‬ ‫‪6924‬‬
     • بازرسین‬ ‫تاييد‬ ‫نوع‬ ‫خودرو‬ ‫‪6924‬‬
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫انواع‬ ‫جرثقيل‬ ‫و‬ ‫ليفتراک
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫انواع‬ ‫جرثقيل‬ ‫و‬ ‫ليفتراک
     • ‫بازرسین‬ ‫انواع‬ ‫جرثقيل‬ ‫و‬ ‫ليفتراک
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫جايگاه‬ ‫های‬ ‫سوختگيری‬ ‫وسايل‬‫ نقليه‬ ‫موتوری‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫جايگاه‬ ‫های‬ ‫سوختگيری‬ ‫وسايل‬ ‫نقليه‬‫ موتوری‬
     • بازرسین‬ ‫جايگاه‬ ‫های‬ ‫سوختگيری‬ ‫وسايل‬ ‫نقليه‬‫ موتوری‬
   • ‫بخش ‬‫بازرسی‬ ‫جوش‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫غير‬‫مخرب‬
    • ‫مدير ‬‫فنی‬ ‫بازرسی‬ ‫جوش‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫آزمون‬ ‫های ‬‫غير‬ ‫مخرب‬
     • ‫بازرسین‬ ‫جوش‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫آزمون‬ ‫های ‬‫غير‬ ‫مخرب‬