پارس سامان طوس

شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش

بازرسی دیگ بخار، مخازن تحت فشار

main-logo
انجام انواع بازرسی مخازن تحت فشار مخازن آمونیاک دیگ های بخار و آب داغ مخازن ثابت و حمل و تاسیسات گاز مایع و در سطح ایران با مجوز از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مشخصات درخواست کننده
نام و نام خانوادگی*
نام شرکت
شماره تماس*
آدرس*
مشخصات دستگاه
نوع بازرسی*
مرحله *
نوع تجهیر مورد بازرسی*
محل پروژه بازرسی*