تایید صلاحیت بازرسی جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فشرده

تایید صلاحیت بازرسی جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فشرده
کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
صفحه اینستاگرام شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

تصاویر منتخب