مجوزها و گواهینامه ها

مجوز آموزش فنی و حرفه ای ۱

گواهی عضویت انجمن صنفی

عضویت جامعه ممیزی

تجهیزات نفت و گاز

تاییدیه مراکز آموزشی

پروانه بازرسی

گواهینامه عضویت

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهی ارزیابی صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی و آزمایشات غیر مخرب

گواهی ارزیابی صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی و آزمایشات غیر مخرب

 

گواهی تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی فنی

مجوز آموزش فنی و حرفه ای ۲

مجوز آموزش فنی و حرفه ای ۳

مجوز آموزش فنی و حرفه ای ۴

مجوز آموزش فنی و حرفه ای ۵

مجوز آموزش فنی و حرفه ای ۶

ایمنی بالابرها جرثقیل ها پله برق و آسانسور صنعتی

AWS

 

ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار

 

 

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه بازرسی فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

کانال ارتباطی شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس
صفحه اینستاگرام شرکت بازرسی فنی و بازرسی جوش پارس سامان طوس

تصاویر منتخب